Aktuálně

Informace advokáta ke zpracování osobních údajů klientů

Vážení klienti,

tuto informaci Vám podávám v souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR (a o zrušení dříve platné směrnice EU 95/46/ES) a v souvislosti se zánikem zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Vaše osobní údaje (a v případě osobních údajů Vámi ze zákona nebo rozhodnutím soudu zastupované osoby, dále jen Osobní údaje) budou zpracovávány při výkonu advokacie, tj. v souladu se zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb. a v souladu GDPR, čl. 6 odst.1 písm.b) – pro plnění smlouvy o poskytnutí právní služby, čl. 6/1 písm.c) – pro splnění právní povinnosti, čl. 6/1 písm.e) – pro účely Vašich oprávněných zájmů případně podle čl. 6/1 písma) – nebude-li možné aplikovat předchozí možnosti čl.6/1.

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné, avšak nezbytné pro shora uvedené postupy. Po poskytnutí Osobních údajů, můžete kdykoliv odvolat Váš souhlas s jejich poskytnutím a nakládání s nimi. Pokud se tak stane před ukončením smlouvy o právní službě nebo za trvání mě uděleného Vámi zmocnění, vezměte prosím v úvahu, že tím může dojít k nemožnosti plnění na mé straně.

Kdykoliv za trvání právní služby, uděleného mi zmocnění nebo po jejich skončení, požadovat informace a přístup ke zpracování Osobních údajů, jakož i právo na jejich výmaz, právo na jejich opravu, právo na omezení zpracování. Požadavek či právo můžete uplatnit na níže uvedené e-mail adrese nebo adrese mého sídla (vždy písemně) a s případnou stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. To vše s vědomím, že jsem odpovědným správcem Osobních údajů.

Součástí smlouvy o poskytnutí právní služby a není-li taková smlouvy uzavírána v písemné formě pak součástí uděleného mi zmocnění z Vaší strany, je příloha „Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem“.

Má-li dojít či dojde-li k poskytnutí právní služby jen v rozsahu Vámi objednané porady či konzultace bez toho, aniž by bylo pokračováno v konkrétně daném rozsahu právní služby, nebude s Osobními údaji nakládáno jinak, než pro účely vyúčtování právní služby a v takovém případě získává k nim přístup můj účetní a daňový poradce, zpracovávající mé účetně daňové doklady, u něhož je ochrana Osobních údajů zajištěna obdobně jako u mne.

V Uherském Hradišti dne 21.5.2018

JUDr. Jiří Půček, advokát, člen České advokátní komory v Praze,  reg.č. 02518

 

Informace advokáta k poskytování právní služby on-line

Nejen ve složité době pandemie "COVID-19", ale i v případech usnanění či urychlení styku klienta s advokátem, lze využívat právní službu dálkovým elektronickým přístupem (e-mail). Podle stanoviska České advokátní komory advokát, který poskytuje právní služby on-line, musí vyžadovat ověření totožnosti klienta přiměřeným způsobem, a to před poskytnutím právní služby. Klient musí být při poskytování právních služeb on-line přiměřeně identifikován, a to proto, aby informace a právní pomoc byly poskytovány oprávněné osobě a byla striktně dodržena povinnost mlčenlivosti. Způsob přiměřené identifikace je zcela na advokátovi. Pokud není dodržena povinnost mlčenlivosti či porušen zákaz konfliktu zájmů kvůli nedostatečné identifikaci klienta, je odpovědnost zcela na advokátovi.

Kontaktovat mě můžete mimo tyto stránky na mé email adrese : advokat@puji.cz

 

Telefonické podávání právní informací

Zájemce o právní informaci, kteří mě kontaktují poprvé, neodmítám poskytnout bezplatně základní stručnou informaci. Je však třeba si uvědomit, že by nebylo zcela odpovědné, aby nad rámec základní stručné informace, bylo klientovi sdělováno něco, co by nemuselo být zcela přesným a tím i správným. Advokát musí mimo jiné zjistit, zda protistranou není osoba, které poskytuje či poskytoval právní služby a hrozil by tak střět zájmů a dále musí zjistit, zda není dán zákonný důvod pro odmítnutí právní služby. Samotný ústní popis problematiky ze strany klienta může pak být neúplný, zkreslující, tendenční apod., což má pochopitelně vliv na správnou a vyčerpávající informovanost advokáta. Proto by po oboustranné telefonické informovanosti měla následovat osobní konzultace případně on-line styk.