Ceník služeb

Cena služby advokáta je upravena stavovským předpisem - vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem (§ 1 odst.1 cit.vyhl.), není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními uvedené vyhlášky o mimosmluvní odměně (§ 6 a násl. cit.vyhl.).

Preferuji smlouvu s klientem a tedy tzv. smluvní odměnu.

Podrobnější informace budou zájemci o právní službu resp. klientovi poskytnuty ad hoc.