Nabídka služeb

Možnost, rozsah a kvalita právní služby závisí na mé odbornosti, praktických zkušenostech a časových možnostech, ale i profesním zájmu o řešenou problematiku.

Na počátku upřednostňuji poskytování právní služby v osobním kontaktu s klientem, neboť nejsem zastáncem telefonických dotazů ze strany klientů, byť v takových případech se snažím podat alespoň základní právní informaci. Nejde ani tak o to, že právní služby jsou poskytovány za odměnu, ale spíše v zájmu tazatele o to, aby získal informace objektivní a kvalitní, neboť často je třeba, abych byl seznámen s určitými listinami či osobními údaji.

Není účelem této veřejné informace o poskytovaných službách, podat jejich vyčerpávající přehled. Jejich demonstrativní spektrum je však následující:

 

Trestní právo

Moje profesní zkušenost k roku 2017 činí 34 let. Jedná se zde o konzultačně-poradenskou službu, právní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení jako účast u podání vysvětlení před orgány Policie ČR, zastoupení při zadržení orány Policie ČR osoby podezřelé, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného při uplatňování jeho práv a nároků proti pachateli trestného činu, zastoupení či sepsání listin vztahujících se upuštění od výkonu zbytku trestu odnětí svobody nebo trestu zákazu činnosti apod.

 

Občanské právo

S účinností od 1.1.2014 nového občanského zákoníku, kdy zanikl např. obchodní zákoník a řada dalších právních norem jde pak o právní služby spočívající zejména v ochraně soukromých práv, rodinném právu (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, výživné), absolutní majetková práva (ochrana vlastnických práv, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní  práva, závazky z právních jednání (darování, koupě, nájem, výpůjčka, závazky z různých typů smluv jako smlouva o dílo, o zprostředkování apod., závazky z deliktů jako náhrada majetkové a nemajetkové újmy, nekalá soutěž, bezdůvodné obohacení apod.

 

Obchodní korporace

Problematika společností s ručením omezeným, veřejných obchodních společností, bytových družstev a spolků.

 

 

Pracovní právo

Problematika v celém rozsahu zákoníku práce.

 

Směnečné právo

Problematika směnek a jejich využívání, uplatňování práv ze směnek v civilním soudním řízení.

 

Exekuční a insolvenční řízení

Podávání exekučních návrhů a zastoupení v exekučním řízení, podávání přihlášek do insolvenčního řízení, konzultačně-poradenská činnost.

 

Řízení před soudy

Uplatňování nároků klienta žalobami či návrhy podávanými k soudům všech stupňů a účast na jednáních soudů, konzultačně-poradenská činnost při volbě vhodného procesního postupu resp. volbě procesního institutu (žaloba, odvolání, dovolání apod.).

 

Uplatňování pohledávek

V této poměrně hodně rozšířené problematice jde o uplatňování práva nebo případně obranu před nároky, které nejsou po právu ve vztahu věřitele a dlužníka, a to ve smyslu občanského zákoníku. Představuje především zastoupení klienta v celém řešení věci, počínaje vyhodnocením věci, sepsáním kvalifikované předžalobní  výzvy, vyjednáváním, uplatněním nároku na zaplacení žalobou a účast na soudním řízení ve všech stupních.

 

Advokátní úschova

Význam této služby spočívá zejména v provázanosti právní jistoty smluvních stran, které uzavírají smlouvu o koupi nemovité věci a kupující tak svěřuje na smluvním základě (smlouva o úschově) peníze k úhradě kupní ceny do úschovy advokátovi, aby je uschoval a následně za splnění smluvních podmínek vyplatit prodávajícímu. Peněžní prostředky jsou pak ukládány na zvláštní tzv. úschovné bankovní účty a jsou z nich uvolňovány výlučně na základě osobního podání advokátem v bance příkazu k úhradě. Pro tyt účely jsem nadstandardně pojištěn do výše případné škody či ztráty 8.000.000,-Kč a přísně sleduji, zda celkově uschovávané peníze na jednotlivých účtech nepřesahují tento pojistný limit. V případě úschovy peněz nad tento pojistný limit, sjednávám ad hoc s pojišťovnou navýšení pojistného plnění.